O súťaži Targa Florio

Pravidlá a podmienky súťaže „Targa Florio“ platné pre územie Slovenskej republiky (ďalej len „Súťaž“).

 1. Usporiadateľ, organizátor a účel
 • Súťaž usporadúva spoločnosť Kofola a.s., so sídlom: 013 15 Rajecká Lesná súp. č. 1, IČO: 36 319 198, zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10342/L, adresa elektronickej pošty: info@kofola.sk (ďalej len „Usporiadateľ“).
 • Organizátorom za účelom technického zabezpečenia Súťaže je spoločnosť BTL partner & media s.r.o., sídlo Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 29352576, zápis v registri: Obchodný register Městského soudu v Praze, spisová značka C 322399 (ďalej len „Organizátor“).
 • Účelom Súťaže je podpora ponuky a predaja nealkoholického nápoja Usporiadateľa Targa Florio (ďalej len „Produkt“) v jeho zmluvných gastronomických prevádzkach.
 1. Termín a miesto trvania Súťaže
 • Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 01.09.2021 do 31.10.2021 (alebo do skoršieho ukončenia súťaže Usporiadateľom), a to výhradne registráciou na nasledovnej webovej stránke https://www.targaflorio.sk/sicilska-jazda (ďalej len Aplikácia). Prevádzku Súťažného webu zabezpečuje Organizátor.
 • Usporiadateľ môže Súťaž z vážnych dôvodov predčasne ukončiť, a to aj bez vyhlásenia výhercov, pričom ust. § 849 a nasled. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) sa nebude aplikovať.
 1. Účastník Súťaže
 • Súťaže sa môžu zúčastniť (pre účastníkov Súťaže je ďalej používaný aj pojem „Súťažiaci“)
  • Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré na základe svojho živnostenského oprávnenia prevádzkujú zmluvné gastronomické prevádzky Usporiadateľa v Slovenskej republike (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktoré ponúkajú sortiment nealkoholických nápojov Usporiadateľa a zaregistrujú svoje gastronomické prevádzky v Aplikácii (ďalej len „Prevádzka“), pričom každá Prevádzka musí byť registrovaná samostatne.
  • Fyzické osoby, ktoré v čase zapojenia sa do Súťaže dosiahli vek 18 rokov a sú zamestnancami alebo trvale zmluvne spolupracujúcimi osobami Prevádzkovateľa a vykonávajú v Prevádzke pozíciu barmana, čašníka alebo inej osoby, ktorá obsluhuje zákazníkov a ponúka im na konzumáciu nápoje (ďalej len „Barman“). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu.
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a členovia orgánov Usporiadateľa, Organizátora ani im blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1954 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 1. Podmienky účasti v Súťaži, pravidlá Súťaže
 • Súťaž prebieha a vyhodnocuje sa samostatne pre Prevádzky (článok 1.1) a Barmanov (článok 3.1.2). Podmienkou účasti v Súťaži je registrácia v Aplikácii.
 • Súťaž prebieha samostatne prostredníctvom Aplikácie. Do Aplikácie účastníci Súťaže nahrávajú kódy umiestnené pod uzáverom fliaš Produktu. Prostredníctvom kódov nahraných do Aplikácie súťažiaci Barmani absolvujú súťažný okruh Circuito Grande legendárnych automobilových pretekov Targa Florio a v jeho rámci dosiahnu stanovené checkpointy. Cieľom súťaže je prejdenie virtuálneho okruhu v priebehu trvania Súťaže a čo najrýchlejšie dosiahnutie jednotlivých checkpointov od začiatku súťaže. Rovnakým spôsobom, teda prostredníctvom kódov nahraných do Aplikácie, sa načítajú Prevádzkam najazdené kilometre, pričom cieľom Súťaže je získať čo najvyšší počet najazdených kilometrov behom trvania Súťaže. Aplikácia zobrazuje priebežné poradie zúčastnených Prevádzok a získaný počet bodov, ako aj polohu na trati prihláseného účastníka (jeho avatara – zvoleného pretekárskeho auta) a všetkých ďalších účastníkov z jeho Prevádzky.
 • Registrácia: Každý Barman sa musí registrovať pod konkrétnu Prevádzku v Aplikácii. Prevádzky Prevádzkovateľov Súťaže sa môžu zúčastniť, iba ak sa do Súťaže zaregistruje najmenej jeden Barman pracujúci v Prevádzke. Podmienkou registrácie je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých požadovaných údajov, zaradenie sa do tímu konkrétnej Prevádzky a prihlásenie sa do Aplikácie prostredníctvom účastníkom uvedeného Emailu ako prihlasovacieho mena a účastníkom zvoleného hesla. Každý účastník Súťaže – Barman sa môže registrovať iba jeden krát. Prevádzku nemôže účastník počas trvania Súťaže meniť. Registráciou v aplikácii súťažiaci poskytuje súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú špecifikované v článku 7 týchto súťažných pravidiel.
 • Nahrávanie kódov: Každé balenie produktu určené na predaj v gastronomických prevádzkach obsahuje pod uzáverom fľaše jedinečný kód. Po prihlásení sa do Aplikácie Barman uvedený kód nahrá do Aplikácie, pričom (i) sa posunie na trati o 2 km a (ii) jeho Prevádzke sa pripočítajú 2 km. Kódy je možné registrovať iba počas trvania Súťaže.
 • Získanie výhier: Na virtuálnej súťažnej trati v Aplikácii sa nachádzajú 4 check pointy (Caltavuturo, Petralia Soprana, Castelbuono, Campofelice di Roccella) a cieľ je v Cerda. V prípade dosiahnutia cieľa počas trvanie Súťaže môže účastník získať Hlavnú výhru, o ktorú sa rozhoduje losom. Barmani, ktorí dosiahnu jednotlivých checkpointov, môžu získať ďalšiu výhru uvedenú v článku 5 týchto súťažných pravidiel; v čl. 5 je stanovený počet výhier, pričom výhru obdržia tí Barmani, ktorí sa najskôr dostanú na príslušné checkpointy. Rozhoduje čas dosiahnutia checkpointu a poradie Barmana (čas beží od zahájenia Súťaže). Barman, ktorý sa dostane na checkpoint v poradí vyššom, ako je počet výhier (tj. po vyčerpaní stanoveného počtu výhier), výhru stanovú pre daný checkpoint neobdrží. Všetky výhry sú špecifikované v článku 5 týchto súťažných pravidiel.
 • Výherca Hlavnej výhry pre Barmanov bude vyžrebovaný spomedzi všetkých Barmanov, ktorí dosiahli cieľ počas trvania súťaže a splnili ostatné podmienky Súťaže.
 • Výhercami výhier pre Prevádzky budú tí Prevádzkovatelia, ktorých konkrétna Prevádzka získa počas trvania Súťaže spôsobom hore uvedeným najviac kilometrov, pričom ocenených bude prvých 20 Prevádzok podľa poriadia. Ak by na niektorom mieste poradia bolo viac Prevádzok so zhodným počtom kilometrov. Usporiadateľ je oprávnený rozhodnúť o výhercovi žrebovaním.
 1. Výhry
 • Barmani
  Hlavná výhra Zážitková jazda v športovom vozidle
  Ďalšie výhry Check point Počet výhier na checkpointe
  Kľúčenka TF Caltavuturo 1000
  Model bugatky Petralia Soprana 200
  Škola šmyku Castelbuono 30
  Hodinky Campofelice di Roccella 10
 • Prevádzky
  Umiestnenie Výhra
  1. miesto Závodnícky event
  2. miesto Barmanský kurz
  3. miesto Barmanský kurz
  4. až 10. miesto Chladnička
  11. až 20. miesto Kanister bar
 • Podrobný popis jednotlivých výhier je uvedený v prílohe č. 1 týchto pravidiel. Neverejné žrebovanie výhercu Hlavnej výhry sa uskutoční do 14 dní po skončení Súťaže.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia a dostupnosti výhry zmeniť výhru za inú s porovnateľnou hodnotou. Odovzdanie výhry zabezpečuje Organizátor. Výhercovia budú o výhrach informovaní e-mailom najneskôr do 20 dní po skončení Súťaže.
 • Účastník je povinný Organizátorovi na výzvu v ním určenej lehote poskytnúť doručovaciu adresu na doručenie výhry. V prípade, že sa prostredníctvom kontaktných údajov nebude možné spojiť s výhercom alebo výherca nezašle Organizátorovi súťaže emailom požadovanú adresu na doručenie výhry alebo si výherca neprevezme výhru alebo ju nevyužije v určenom čase, jeho výhra prepadá a Usporiadateľ je oprávnený určiť primeraným spôsobom náhradného výhercu a tomuto výhru odovzdať, prípadne podľa okolností výhra celkom prepadá.
 • Výherca Hlavnej výhry ako aj výhercovia ostatných výhier berú na vedomie a súhlasia, že Prevádzka alebo využitie výhry sa spravuje podmienkami danými jej výrobcom, poskytovateľom alebo požičiavateľom, o ktorých bude informovaný. Výhercovia si nebudú uplatňovať nároky z vád a iné práva súvisiace s výhrami u Usporiadateľa alebo Organizátora. Výherca Hlavnej výhry si je ďalej vedomý, že je plne zodpovedný za Prevádzku a používanie Hlavnej výhry a úhradu nákladov s tým spojených, ak v týchto podmienkach alebo odovzdávacom protokole nie je uvedené inak; ak prevádzkovaním alebo užívaním Hlavnej výhry vznikne Usporiadateľovi alebo Organizátorovi škoda, výherca Hlavnej výhry je povinný takú škodu v celom rozsahu nahradiť. Usporiadateľ ani Organizátor Súťaže nie sú zodpovední za žiadne škody, ujmy alebo ušlý zisk, ktoré môžu vzniknúť výhercom Súťaže alebo tretím osobám v súvislosti s nadobudnutím vlastníctva k výhre alebo prevádzkou či užívaním výhier.
 • Výhercovia sú povinní vo svojom mene, na svoje náklady a zodpovednosť vysporiadať všetky svoje prípadné daňové a právne záväzky, ktoré im vzniknú z titulu výhry v tejto Súťaži.
 1. Ďalšie podmienky
 • Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za prípadnú dočasnú nefunkčnosť Aplikácie.
 • Vymáhanie účasti alebo výhry v Súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako ako vyplatenie výhry v hotovosti, či jej výmena na základe žiadosti výhercu.
 • Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka, či inej osoby, ktoré by mohlo zvýhodniť daného účastníka oproti iným účastníkom Súťaže pri získaní výhry, prípadne konania, ktoré nie je fair play.
 • Zapojením sa do súťaže a označením príslušného tick-boxu, resp. obdobnej voľby v Aplikácii, vyjadruje účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky počas celej doby jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetovej stránke: www.targaflorio.sk
 • Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov zo strany účastníka súťaže, alebo neprevzatím výhry výhercom.
 1. Ochrana osobných údajov
 • Zapojením sa do súťaže – prihlásením sa do Aplikácie, súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov. Na tento účel budú spracúvané osobné údaje súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt, e-mail, označenie Prevádzky v ktorej súťažiaci pracuje a to po dobu maximálne 1 rok po jej ukončení, pričom súťažiaci môže toto spracúvanie kedykoľvek ukončiť tým, že sa z príslušného webu odhlási a požiada o výmaz svojho konta. O odstránenie údajov je možné požiadať na emailovej adrese info@btlp.cz. Po tejto dobe budú spracované len anonymizované údaje, či údaje, ktorých spracúvanie Usporiadateľovi vyplýva z plnenia jeho zákonných povinností.
 • Výherca, zapojením sa do súťaže udelil Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu špecifikovanom v článku 1 týchto pravidiel Súťaže za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, informovania o priebehu súťaže, predania výhry, ako aj účasťou na propagačných podujatiach a materiáloch súvisiacich so súťažou, a to po dobu trvania súťaže a maximálne 1 rok po jej ukončení. Výherca zapojením sa do súťaže ďalej udeľuje usporiadateľovi súhlas na to, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, resp. označenie výhernej Prevádzky boli zverejnené na internetovej stránke: www.targaflorio.sk
 • Usporiadateľ spracúva osobné údaje súťažiaceho v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/43/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).
 • Usporiadateľ ako aj Organizátor môže poveriť spracúvaním osobných údajov súťažiacich tretí subjekt, tzv. sprostredkovateľa. Organizátor je pri spracovaní osobných údajov súťažiacich v postavení sprostredkovateľa.
 • Údaje účastníkov budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe manuálnym spôsobom vlastnými zamestnancami Usporiadateľa a ak poverí sprostredkovateľa, tak aj jeho zamestnancami (t.j. najmä zamestnancov Organizátora). V súťaži nebudú žiadni iní príjemcovia osobných údajov účastníkov súťaže s výnimkou zmluvných partnerov Usporiadateľa, ktorí sa podieľajú na doručovaní výhier. Osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.
 • Údaje súťažiacich sú uchovávané na zabezpečených serveroch usporiadateľa v IT systémoch v Slovenskej republike. Usporiadateľ sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť údajov súťažiacich. Aby usporiadateľ zabránil neoprávnenému prístupu k osobným údajom súťažiacich alebo ich neoprávnenému zverejneniu, zaviedol vhodné technické a organizačné opatrenia a postupy na ich ochranu a zabezpečenie.
 • Súťažiaci má právo:
  • požadovať od Usporiadateľa potvrdenie o tom, či a ako spracúva jeho osobné údaj a ak áno aké údaje a komu ich poskytuje. Rovnako môže požiadať o prístup k osobným údajom, a to formou jednoduchej žiadosti zaslanej emailovej adresy uvedenej v článku 1. Ak súťažiaci požiada o ďalšiu kópiu osobných údajov je Usporiadateľ oprávnený požadovať primeraný poplatok za administratívu spojenú s prípravou tejto ďalšej kópie.
  • na opravu údajov, ako i s prihliadnutím k účelu spracovania na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • na vymazanie osobných údajov („právo byť zabudnutý“), poprípade obmedzenie spracovania podľa stanovených podmienok, najmä, ak nie sú osobné údaje potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, alebo, ak súťažiaci odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie.
  • na obmedzenie spracúvania, to znamená, že súťažiaci má právo žiadať, aby Usporiadateľ obmedzil rozsah v ako spracúva osobné údaje, ak súťažiaci napadol správnosť osobných údajov, alebo je spracúvanie protizákonné a namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia alebo ich Usporiadateľ už nepotrebuje, ale súťažiaci ich potrebuje na uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo namieta oprávnenosť záujmov Usporiadateľa na spracúvaní osobných údajov.
  • na prenosnosť údajov. Súťažiaci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol Usporiadateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi. Toto právo sa týka len osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami. Taktiež je toto právo možné využiť len v rozsahu, v akom nemá nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb. Pri výkone tohoto práva môže súťažiaci žiadať, aby boli jeho osobné údaje odovzdané priamo Usporiadateľom inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
  • Namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely marketingu alebo v prípade spracúvania na základe oprávnených záujmov usporiadateľa, vrátane profilovania založenom na danom základe. Ak súťažiaci vznesie námietku proti spracovaniu pre účely marketingu, ukončí Usporiadateľ spracúvanie osobných údajov súťažiaceho pre tento účel.
  • Podať sťažnosť u dozorného úradu, t.j. Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (najmä, ak má účastník pochybnosti o dodržiavaní práv usporiadateľom, ako aj správcom osobných údajov),
 • Súťažiaci má aj ďalšie práva plynúce z právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, ako napríklad práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a v prípade ich využitia byť informovaný o použití týchto metód a o pouční namietať výsledky takéhoto použitia spracovávania údajov.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 09. 2021

Príloha č. 1 Popis jednotlivých výhier

Špecifikácia hmotných výhier:

 1. Model Bugatky Bugatti ,,Type 59,, r. 1934
 2. Hodinky Festina Chronograph
 3. Kľúčenka Kožená kľúčenka Targa Florio
 4. Kanister Ručne vyrábaný Kanister Targa Florio
 5. Chladnička Chladnička na bar (Klarstein – objem 48L)

Nehmotné výhry:

 1. Zážitková jazda v športovom vozidle
 • za prítomnosti inštruktora
 1. Barmanský kurz
 • kurz pre maximálne 8 osôb formou teambuildingu, zdokonalenie barmanských zručností
 1. Pretekársky event
 • prenájom pretekárskej trate na 1 hodinu, maximálny počet osôb10, catering